Vår ambisjon er å være blant de første avfallsforbrenningsanleggene i Norge som renser alt vårt CO2-utslipp.

Idéstudie med teknologiscreening

Kvitbjørn Varme har utført et forstudie for å finne ut hva som trengs for å modne flere teknologileverandører til å kunne gi en totalentreprise på karbonfangstanlegg til Kvitebjørn Varme. Dette arbeidet har i hovedsak knyttet seg til idéstudie i 2022 med en teknologiscreening i markedet, dialog med aktuelle leverandører, og vurdering av tekniske og fysiske forhold for Kvitebjørn Varme som spiller inn på teknologivalg.

Vi er nå i gang med mulighetsstudie for leverandørnøytralt basiskonsept for karbonfangst på Skattøra. Både til idéstudiet i 2022 og mulighetsstudie i 2024 er delfinansiert av Climit.

Nytt CO2-renseanlegg innen 2030

Kvitebjørn Varme er i full gang med å bygge en 3. avfallsforbrenningslinje, den står ferdig i november 2024. I tillegg har man i 2023 bygget om de 2 eksisterende avfallsforbrenningslinjene med ny røykgassrensing for å tilpasse seg ny linje, 3 slik at det legges til rette for optimal CO2-rensing. 

Sjøtomt for prosessanlegg er kjøpt og overordnet ambisjon er å ha på plass et CO2-renseanlegg innen 2030.