Endring i Kvitebjørn Varme AS sin prismodell for husholdninger

Fra 01.10.2023 endres prismodellen for husholdningskunder for å tilpasse oss NVE sin forvaltningspraksis av den nye nettleiestrukturen som ble innført fra 01.07.2022. Kvitebjørn Varme AS har fra 01.07.2022 tilpasset oss den nye nettleiestrukturen til Arva AS i påvente av en ny forvaltningspraksis og eventuelt ny prisregulering. NVE har foreløpig skrinlagt den forventede nye forvaltningspraksisen, og vil dermed fortsette praksisen ved å benytte nettselskapenes 2019-tariffer (KPI-justert) som deres sammenligningsgrunnlag ved klagebehandling.

For å sikre at våre kunder ikke får høyere fjernvarmepris enn alternativprisen på strøm til oppvarming i henhold til NVEs forvaltningspraksis endres husholdningstariffen til følgende prisstruktur:  

  • Nordpools månedspris i prisområdet Tromsø (NO4)
  • Påslag på spotprisen - 3,5 øre/KWh (inkludert elsertifikatpris)
  • Energiledd fra netteier Arva AS (2019 - KPI-justert) 
  • Forbruksavgift til staten (15,84 øre/KWh ut 2023)
  • Årlig avgift til Energifondet (1 øre/KWh) 

Ved å bruke månedsmiddel for spotprisen vil du ikke bli belastet for høye timespriser i timene når forbruket er høyt. Det betyr at prisen påvirkes like mye av de billige timene om nettene som av de dyre timene på dagtid, når det meste av forbruket skjer.

Historiske nettleiepriser kan finnes på følgende link: https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/publikasjoner-og-data/statistikk/nettleiestatistikk/